Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Zadzwoń do nas 89 524 12 77 lub 508 164 045
Akcyza

Czy mogę być zwolniony z akcyzy?

Wyroby węglowe w myśl Ustawy o podatku akcyzowym z 6.12.2008 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.) są przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Istnieje jednak szereg zwolnień od akcyzy, które są wymienione w w/w ustawie.

 

1. Zwolnienia dotyczące finalnego nabywcy węglowego:

Art.  2. [Definicje legalne]

1.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23c)  finalny nabywca węglowy - podmiot, który:

a)  nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b)  posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym;

 

Jeżeli jesteś finalnym nabywcą wyrobów węglowych, to zwolnienie z akcyzy przysługuje, gdy spełniasz jeden z warunków określonych w art. 31a:

 Art.  31a. [Zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby węglowe]

1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez:

a) gospodarstwo domowe,

b) organ administracji publicznej

c) jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

d) żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),

e) podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24),

f) jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),

g) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

 

Warunkiem zwolnienia od akcyzy jest potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego może zostać złożony na fakturze.

 

Jeżeli spełniasz jeden z wymienionych w ustawie warunków, zostaniesz poproszony o wskazanie konkretnego zwolnienia na fakturze sprzedaży. Potwierdzeniem tego oświadczenia będzie złożenie odręcznego podpisu na kopii faktury sprzedaży.

Przykład:

Jeżeli jesteś gospodarstwem domowym i przeznaczasz wyroby węglowe do celów opałowych, podajesz następujące dane:

Zwolnienie z art. 31a Ust. 1 ppkt 3) a) gospodarstwo domowe

 


 2. Zwolnienia dotyczące pośredniczącego podmiotu węglowego:

Art.  2. [Definicje legalne]

1.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23a)  pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Jeżeli jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym, to zwolnienie z akcyzy przysługuje, gdy przedstawisz potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, zgodnie z art. 9a pkt 5.

Zostaniesz poproszony o przedstawienie kopii potwierdzenia osobiście, bądź w sposób elektroniczny przed złożeniem pierwszego zamówienia.

Art.  9a. [Wyroby węglowe jako przedmiot opodatkowania]

5. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl