Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Zadzwoń do nas 89 524 12 77 lub 508 164 045
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

I. DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane kontaktowe

1.1. Sklep Spółki MPEC jest sklepem internetowym („Sklep”), dostępnym w domenie www.ekogroszekmpec.pl oraz www.ekogroszek.mpec.olsztyn.pl. Prowadzony jest przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, Słoneczna 46, 10-710, Olsztyn, NIP: 739-02-00-206, REGON: 510620015, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000072800, e-mail: ekogroszek@mpec.olsztyn.pl(„Sprzedawca”). 

1.2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej:

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn
e-mail: ekogroszek@mpec.olsztyn.pl ; strona internetowa: www.ekogroszekmpec.pl lub www.ekogroszek.mpec.olsztyn.pl
nr tel.: + 48 89 524 12 77, 508 164 045 (opłata za połączenie wg. stawek operatora)
fax: + 48 89 524 02 10

2. Definicje:

 • Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 • Konto (Konto użytkownika) - podstrona Sklepu, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych oraz zmiany hasła.
 • Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Login (Login użytkownika) - adres e-mail konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
 • Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w ofercie Sklepu.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży produktów Użytkownikom, a w szczególności składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Użytkowników:
a. sprzedaż produktów;

b. udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupu produktów;

c. otrzymywanie przez Użytkownika, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Sklepu, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne (Newsletter).

d. otrzymywanie przez Użytkownika, za jego zgodą, bezpłatnych ofert promocyjnych od partnerów Sprzedawcy na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (oferty promocyjne od partnerów).


3.3. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość wygodnej realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych oraz wglądu do historii zamówień. Istnieje możliwość złożenia zamówienia oraz dokonania płatności bez zakładania Konta.

3.4. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

3.5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie.

3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

3.7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto ze Sklepu. W celu usunięcia konta ze Sklepu, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres ekogroszek@mpec.olsztyn.pl. Poprzez usunięcie Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego konta w Sklepie.

3.8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym oraz w zamówieniu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu albo informacje handlowe wysyłane przez partnerów handlowych Sprzedawcy (oferty promocyjne od partnerów).

3.9. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera lub ofert promocyjnych od partnerów poprzez wysłanie wiadomości na adres ekogroszek@mpec.olsztyn.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania Newslettera lub ofert promocyjnych od partnerów.

3.10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

3.11. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

3.12. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez niego produktów, składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji na temat Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Sklepie, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.
 2. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia Konta Użytkownika.
 4. Po utworzeniu Konta w Sklepie, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (login oraz hasło). Hasło podane przy rejestracji Konta może zostać zmienione przez Użytkownika, po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Moje Konto”).
 5. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, zaznacza informację o podleganiu lub zwolnieniu z obowiązku zapłaty akcyzy, sposobu i adresu dostawy, adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.
 8. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, podlegającego obowiązkowi opłaty akcyzy, jej koszty zostają doliczone automatycznie do ceny produktu, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w panelu zamówienia produktu.
 9. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 10. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Użytkownika, od wartości oraz wielkości zamówienia. Użytkownik jest o nich informowany przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości produktów, ceny całkowitej oraz kosztów i terminu przewidywanej dostawy. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej zakładkę „spam” lub skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem mailowym ekogroszek@mpec.olsztyn.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 89 524 12 77 lub 508 164 045.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
 13. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod adresem mailowym ekogroszek@mpec.olsztyn.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 89 524 12 77 lub 508 164 045 (opłata za połączenie według stawek operatora). Zmiany dotyczące sposobu lub adresu dostawy, zmian danych na fakturze mogą być zgłaszane jedynie do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przed uzyskaniem statusu „gotowe do wysyłki”).

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie, realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy).
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu uznania rachunku Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji płatności: płatność przelewem, szybkie płatności elektroniczne oraz płatność elektroniczna kartą płatniczą.
 4. Jeżeli z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia w całości, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
 5. Jeżeli z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:
  a) anulowanie całego zamówienia - zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia;
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Sprzedawcy realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie.
 6. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 7. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT.

IV. FORMY I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Polski, pod wskazany przez Użytkownika adres.
 2. Przedmiot zamówienia jest  dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego przez Użytkownika w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-14:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 4. Szczegóły i indywidulne koszty dostawy, wykraczające poza opisane w Regulaminie opcje, można uzgodnić składając zamówienie drogą telefoniczną, pod nr tel. 89 524 12 77 lub 508 164 045.
 5. Czas dostarczenia Towaru drogą kurierską wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu uznania opłaty. W pozostałych przypadkach – do uzgodnienia.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:

a. Płatność przelewem - zamówienie realizowane jest po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na koncie Sprzedawcy;

b. Szybkie płatności elektroniczne - zamówienie realizowane jest po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na koncie Sprzedawcy;

c. Płatność elektroniczna kartą płatniczą - zamówienie realizowane jest po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na koncie Sprzedawcy;dostępne formy, którymi można zrealizować płatność:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

d. Płatność gotówką lub kartą w Kasie, w siedzibie Spółki.

 1. Dostępne formy płatności mogą być uzależnione od rodzaju produktu i/lub formy dostawy.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

VI. PROMOCJE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu. 
 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

VII. REKLAMACJE

 1. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: MPEC Sp. z o.o. - sklep internetowy, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn ekogroszek@mpec.olsztyn.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu jakości tj. odpowiednich parametrów sprzedanego Towaru, wskazanych w załączonych badaniach laboratoryjnych.
 4. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 5. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada firma dostarczająca towar.  
 6. Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Marketingu MPEC Sp. o.o. w Olsztynie.
 7. Zawilgocenie towaru nie stanowi jego wady i nie podlega reklamacji.
 8. Kupujący w każdym przypadku  jest obowiązany przed użyciem towaru sprawdzić jego wilgotność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pieców i innych urządzeń grzewczych, spowodowane zawilgoceniem towaru. 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie - sklep internetowy, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn, ekogroszek@mpec.olsztyn.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sprzedawcy), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Sprzedawcy w dowolny sposób, zapewniający jednak Sprzedawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, Sklep internetowy, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn), wysłane w formie elektronicznej (na adres ekogroszek@mpec.olsztyn.pl).
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest do pobrania w pliku PDF, umieszczonym pod regulaminem oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.
 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie towaru nie może zostać rozerwane. W przypadku rozerwania zewnętrznego opakowania towaru Klient przed dokonaniem jego zwrotu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru do wysyłki. Rozerwanie opakowania jest traktowane jako użycie towaru i wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Klienta zryczałtowanych kosztów ponownego przepakowania towaru w celu dalszej odsprzedaży, który to koszt wynosi 100 zł brutto za każdy towar.
 5. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(Miejscowość) ..................................................................

(Data) ..................................................................

MPEC Olsztyn Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn
ekogroszek@mpec.olsztyn.pl
fax: + 48 89 524 12 77

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja ............................................................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ............................................................................................ ,
numer faktury............................................................................................................. ,
Data zawarcia umowy to............................................................................................ ,
Data odbioru rzeczy to............................................................................................... ,

Imię i nazwisko.......................................................................................................... ,
Adres......................................................................................................................... ,
Nr telefonu................................................................................................................ ,
E-mail....................................................................................................................... ,

Data.......................................................................................................................... ,
Podpis........................................................................................................................,

 1. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). 
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.  
 2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 4. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Moje konto”) albo poprzez zgłoszenie przez Użytkownika żądania pisemnie na adres: MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn lub drogą mailową na adres: ekogroszek@mpec.olsztyn.pl.
 6. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom na podstawie zawartej ze Sprzedawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

XI. Polityka prywatności

 1. Sprzedawca szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Celem Sprzedawcy jest by każdy użytkownik Sklepu czuł się w pełni bezpiecznie, dlatego też Sprzedawca wprowadził systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest jednak obowiązkowa do przeglądania zawartości sklepu oraz do dokonywania zakupów.
 2. W formularzu rejestracyjnym oraz w zamówieniu użytkownik jest zobowiązany podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), telefon, a także hasło w przypadku formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym oraz w zamówieniu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem na adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu albo informacji handlowych wysyłanych przez partnerów handlowych Sprzedawcy (oferty promocyjne od partnerów), a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji zamówień.
 3. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 4. Sprzedawca informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu.
 5. Sprzedawca informuje, że podczas sesji (czyli od momentu wejścia na strony Sklepu do momentu jego opuszczenia) na komputerze użytkownika stosowany jest mechanizm "cookies". Cookies to dane, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu mamy pewność, że nikt się nie podszywa pod użytkownika. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia użytkownika. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu.
 6. Na stronach Sklepu nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, naganne moralnie i uważane powszechnie za nieetyczne, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej.
 7. Sprzedawca nie wysyła niechcianej poczty (spam).

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. 
 4. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników. 
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Regulamin Sklepu

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl